HKU陸佑堂 打卡位你要知~

FB Share

冇錢又冇時間去旅行,搞到Instagram已經好耐冇updates過?趁著啱啱轉秋涼,又唔洗驚岀門影相會「大汗撘細汗」喇~

今日要同大家介紹嘅係「遠在天邊 近在眼前」嘅陸佑堂喇~

陸佑堂聞名於佢古色古香嘅建築風格,由外面睇, 就好似一幢鐘樓咁, 而裏面嘅格局就好似以前嘅歐式建築。 而依家嘅陸佑堂就係用作上堂 考試 以及作為高桌晚宴嘅地方 有好多旅客都會慕名嚟影相架 所以暫時未去到歐洲旅行嘅朋友 不如近近地嚟住呢度先啦先!

呢個紅磚打卡位,係位於陸佑堂正門右邊上樓梯位置。如果咁啱天氣好好,又撞正有光射入黎,呢個位絕對係Perfect!!

而呢個範圍 就係陸佑堂既石壆位,建議係呢個位影相既時候,盡量同石壆位連成一條水平線,咁影出嚟嘅效果對腳就會長啲㗎喇!但呢個位有少少高同危險,所以影相還影相,小編都要同大家講句注意安全啊!!

呢個位就係喺陸佑堂地下草地嘅紅磚位置,喺呢個位置打卡, 小編建議打側少少然後影半身,紅磚嘅感覺俾人有一種復古味,如果襯返一啲適合嘅衣著就更加完美啦!

講咗咁耐 其實點樣去陸佑堂?

其實就好簡單架啫 首先去到香港大學站 然後係A1岀口岀 跟著條斜路行上去 行到去個平台到 就會見到左邊寫著「孔慶瑩樓」 而對面就會見到陸佑堂。

(一入去仲會見到嗰條好長嘅樓梯添)~

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
想知道更多大專嘅資訊同加入大專嘅社群就㩒落呢度👉🏻https://goop.ai/

Related articles