Gööp民調(19)- 喺停課期間,你最掛住大學裡面嘅邊嗰人?

FB Share

大專院校又停課啦,唔少學校都開始咗Online Learning嘅上堂模式。到現時為止,停止面對面教學嘅日子會唔會延長都係未知知數😫。喺冇得返學嘅日子,你最掛住邊嗰人先?

樣本資料:

  1. 調查日期:2020年2月10日至 2020年2月17日
  2. 調查方法:經由Gööp網上平台收集意見
  3. 調查對象:香港大專生
  4. 成功收集樣本數目:3223票

民調結果顯示,有接近四成(35%)嘅大專生喺停課期間最掛住嘅係Carry自己嘅groupmate啊! 有兩成(22%)嘅大專生就掛住宿友啦,緊接嘅就係大學男女神,有接近兩成(18%)嘅大專生投票。其他選項分別有莊員(13%)、Killer Lecturer(8%),Freerider (5%)。

有得同大神一組做group project ,又有邊個會想同豬隊友一組!當你嘗試過俾大神carry嘅滋味,你就知道你根本唔可以冇咗佢,所以咁多『Carry 你嘅Groupmate』揀『Carry 你嘅Groupmate』係無容置疑。不過令人估唔到嘅係,咁多Gööper係停課期間都掛住所屬大學校長。事關今年香港社運參與者,有大多數都係香港嘅大學生。不少大學生被補或懷疑遭受插贓嫁禍、毆打或拖延被捕者送院等行為。因此,有學生組織或自發向校長請願,但當中有唔少嘅校長都冇同學生面對面進行會談,所以有眾多嘅Gööper都話掛住校長啊!

精選留言一覽

今年大專生上堂嘅日子的確比一般學期嘅上課日子少咗好多,希望病情可以早日控制,等大家回復正常嘅生活! 喺Gööp同香港大專生保持通話~

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

如果你仲想知多啲Gööp嘅討論!歡迎各位同學仔加入對話 , 了解更多Gööper嘅意見!

Related articles