Gööp 民意調查報告(2)

FB Share

以前大多數嘅港人都係因為退休先會有移民嘅念頭,但近幾年香港人移民慢慢趨向年輕化。由18歲至50歲嘅香港人都有移民呢個諗法,所以Gööp 特意做咗一份有關移民嘅民意調查,了解下香港嘅大專生嘅對移民有咩諗法。

樣本資料:

  1. 調查日期:2019年9月30日至10月07日
  2. 調查方法:經由Gööp網上平台收集意見
  3. 調查對象:香港大學生
  4. 成功收集樣本數目:2,871票

民意調查結果:

民意調查結果顯示,超過七成(75%)嘅香港大專生會考慮移民。相反,表示唔會考慮移民嘅香港大專生係不足三成(25%)。

民意調查分析:

精選討論精華1

睇完各位同學仔嘅討論後,我哋發現表示唔會考慮移民嘅同學仔(25%)嘅原因係認為香港就係家,所以佢哋係唔會考慮移民。即使近幾年香港嘅政局,經濟都處於不穩定嘅情況下,同學仔認為作為土身土長嘅港人係唔應該離開屬於自己嘅家,反而要用盡一切嘅方法去拯救香港,呢一個家。

精選討論精華2

另一方面,我哋發現表示會考慮移民嘅同學仔(75%)嘅原因係同學仔係認為香港正處於一個死局,已經唔再適合居住。有考慮移民嘅同學仔表示唔滿意依加香港嘅政治制度,認為香港人應該享有嘅民主同自由都逐漸被剝奪。即使香港人再努力守護自己嘅家園都無補於事,因為香港政府係冇理會過民意。到2047既時候,中央就會全面接管香港。同學仔寧願移民去其他國家都唔想留係一個無自由嘅港。總合討論嘅內容,可見同學仔考慮會唔會移民最重要嘅考量係政治因素。

如果你仲想知多啲Gööp嘅討論!歡迎各位同學仔加入對話,了解更多Gööper嘅意見!

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
想知道更多大專嘅資訊同加入大專嘅社群就㩒落呢度👉🏻https://goop.ai/

Related articles