Gööp 民意調查報告(4)-最有骨氣校長

FB Share

Gööp 民意調查報告(4)-最有骨氣校長

喺反修例風波下,香港11間大學嘅校長對於反修例運動事件都有表態。有校長選擇公開同學生對話,亦都有校長就表示應該譴責社會暴力行為。11間大學既校長都有唔同嘅行動,所以Gööp特意做咗一份民意調查,了解下香港嘅大專生對各院校嘅校長有咩評價先!

樣本資料:

  1. 調查日期:2019年10月13日至10月20日
  2. 調查方法:經由Gööp網上平台收集意見
  3. 調查對象:香港大學生
  4. 成功收集樣本數目:3,502票

民調結果顯示,有接近四成半(43%)嘅香港大專生認為香港中文大學校長段祟智係11位大學校長當中最有骨氣。其次,嶺南大學校長鄭國漢(18%)、恒生大學校長何順文(15%),樹仁大學胡鴻烈校長(11%),亦獲得較高嘅票。

相反,以下的7位校長嘅票數均不超過5% 。包括:科大校長史維、港大校長張翔、教大張仁良、浸大錢大康、理大勝錦光、城大郭位,公大黃玉山。

民意調查分析:

精選討論精華1

中大段祟智校長 - 有誠信有承擔

睇完各位同學仔嘅討論後,我哋發現中大校長段祟智(43%),能夠成為最有骨氣校長嘅原因係段校長有履行校長嘅社會責任。段校長係同被捕同學進行兩個鐘嘅閉門交談之後,曾經承諾會出公開信回應被捕學生事件。段校長履行承諾並係公開信提出一系列措施:加強校園保安、成立校內迅速應變小組、為學生提供情緒輔導及義務法律支援等等。段校長亦都提及對於部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權,經過查證後須予以譴責。即使有同學認為段校長應該一早就為學生發聲,但係公開信出後,學生認為段校長都係一位有誠信、有承擔同關懷學生嘅校長。

嶺南大學鄭國漢校長 - 727同學生「站在同一陣線」

嶺南大學鄭國漢校長(18%)獲得第二高嘅票數。原因係鄭校長曾經現身係元朗遊行,同學生同行。事因嶺南大學校友及學生曾經發起集會「Homecoming Day」,促請特首林鄭月娥罷免何君堯的嶺大校董一職。係集會中,鄭校長強調校方和學生係「站在同一陣線」。鄭校長同嶺大副校長莫家豪現身係元朗,同學生一起巡視環境,保障嶺南師生安全。有唔少同學仔都欣賞佢身體力行,唔單只係書面上行動,並且親身行動,到現場保護學生!

樹仁大學胡鴻烈校長 - 毋忘創辦樹仁大學初心

同學仔認為樹仁大學胡鴻烈校長(11%)對反修例運動事件未有作出太多嘅回應,但有唔少同學仔都欣賞樹大胡懷中副校監嘅回應。胡懷中副校監早係7月頭已經公開致樹仁仝人書,信中提及希望學生係面對社會及人生嘅挑戰時,作出利眾利己,無悔青春嘅抉擇。其後,胡懷中副校監係10月18日亦都係樹仁師生函中,提及如果有學生遭法律控訴,會根據香港實行普通法奉行嘅無罪推定原則,即係法庭裁定前均假定無罪。胡懷中副校監強調育德立仁係創辦樹仁大學嘅初心。

精選討論精華2

另一方面,學生一面倒批評7位獲得較低票數嘅校長。當中原因係同學仔認為校長好似「失蹤」同唔存在咁。同學亦都批評校長唔願意同學生正面對話,對反修例運動事件避之則吉。當中城大校長郭位受到最多嘅批評。事實上,城大學生會臨時行政委員會,城大教職員協會曾經先後要求同長郭位公開會面,但都被拒絕。學生認為校長係一校之長,校長有責任去保障學生,去聆聽師生嘅需求。對於社會事件,唔應該以逃避既方式去面對。

如果你仲想知多啲Gööp嘅討論!歡迎各位同學仔加入對話,了解更多Gööper嘅意見!

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
想知道更多大專嘅資訊同加入大專嘅社群就㩒落呢度👉🏻https://goop.ai/

Related articles