JUPAS改選課程全攻略

FB Share

仲有兩日就放榜啦,喺收到成績公佈後,大家都仲有機會可以更改課程嘅選擇同排位。至於點樣先可以把握機會透過JUPAS入大學?就要睇哂以下攻略啦!

幾時可以更改課程選擇?

DSE放榜後,同學可以喺2020年7月23號(上午10時)至7月25號(上午11時)期間嘅個人時段內修改其課程選擇。每位申請人都會獲分配一個修改課程選擇嘅時段,同學可以登入「大學聯招辦法」帳戶查閱獲分配修改課程選擇嘅個人時段。

要點改?

喺JUPAS排位中,Band A嘅選擇係最重要,所以同學應該將自己最心儀嘅大學課程放在A1;A2位置就適宜放成績達到平均收生要求;而A3位置最好係分數到達最低要求嘅學科、而且收生人數較多嘅學科。至於Band B就應該保守啲,放自己較有信心考入嘅學科。

  • 分數有把握(五科成績有28分或以上)

如果同學嘅分數有把握入到心儀嘅大學/科目,大可以放心將心儀科目放喺Band A頭3個選擇,但注意唔好花多眼亂,應該「All in」喺自己最想入嘅科;

  • 分數中游(五科成績有22至27分)

如果同學嘅分數喺中游位置,修改JUPAS課程選擇對你嚟講就好重要,因為你哋嘅分數係大部分大學課程嘅取錄範圍內,但一啲收生要求較高嘅學科就未必有十足把握。所以同學可以將自己有興趣又有把握考入嘅學科放喺Band A,又或者選擇同心儀學科相似嘅課程或學系;

  • 分數屬邊緣(五科成績有17至21分)

而成績唔算考得好好嘅同學,如果一心想讀學士學位,可以選擇一啲收生要求較低嘅大學/科目,咁樣改動可以提高入大學嘅機會。但同學都要注意如果為讀而讀,而入到自己唔感興趣嘅學科可能會弄巧反拙。不過某啲院校對於同學轉換學系方面嘅安排比較彈性,同學亦可以考慮先入讀呢啲學科,然後再申請轉系。

注意事項

  • 考生只可新增不多於5項新課程
  • 喺分配嘅個人時段內,申請人只可以免費修改課程選擇一次
  • 改選前應留意各大院校課程收生要求
  • 「大學聯招辦法」網上申請系統每日嘅上午3時至上午6時都會暫停開放以進行系統維護工程

放榜日在即,祝各位同學都報讀到心儀嘅課程,同學有咩問題都可以喺Gööp: 升學講嘅 「你問我答」到隨時發問。即使入唔到心儀大學,條條大路通羅馬都總會有出路嘅!

即刻加入Gööp: 升學講Gööp: 全中學講:)討論更多有關放榜、升學嘅問題!

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
想知道更多大專嘅資訊同加入大專嘅社群就㩒落呢度👉🏻https://goop.ai/

Related articles

Get Gööp app to engage with your community now!

Google Play LinkApp Store Link