Gööp民調(16)-大學應唔應該公眾開放?

FB Share

自從11月嘅中大衝突及理大圍困後,大部分嘅大學都採取出入管制措施。除咗師生以外,公眾唔可以再自由進出大學範圍。對於大學會維持出入管制措施幾耐,校方都未有確實嘅回應。你又點睇大學公眾開放呢件事呢?

樣本資料:

  1. 調查日期:2020年1月13日至 2020年1月20日
  2. 調查方法:經由Gööp網上平台收集意見
  3. 調查對象:香港大專生
  4. 成功收集樣本數目:2151票

民調結果顯示,有接近七成(63%)嘅大專生認為大學應該公眾開放;有二成半嘅大專生認為大學唔應該開放畀公眾。對於大學應唔應該公眾開放無任何意見嘅大專生不足兩成(12%) 。

同學認為大學應該公眾開放,原因係大學代表開放自由嘅精神,提供一個探索知識、追求學問嘅環境。事實上大學校園一直維持對公眾開放嘅理念,而且部分大學都有展覽館同文誤設施提供畀大眾。例如:香港大學美術博物館、香港中文大學文物館、香港大學許士芬地質博物館,中大賽馬會氣候變化博物館。除此之外,大學校園以開放式設計,就係為咗令社區同大學融合。相反最近大學限制校園出入點,不免令人擔心大嘅管理理念逐漸變得封閉。有唔少非大學生嘅公眾都會出入學校。例如:一啲準備梗考公開試嘅中學生;一啲唔能夠成功考上大學嘅市民;一啲想Sit堂嘅大眾,不免會想感受下大學嘅氣氛。若果大學暫停開放給公眾,相信會影響不少教育團體同大眾市民。

另一方面學生唔贊成學對外開放,最主要原因係認為公眾剝削咗學生嘅權益。當中最顯注嘅問題係學校Canteen嘅安排。事因大學Canteen都會比出面嘅餐廳平,所以都吸引咗唔少嘅公眾入大學Canteen食飯,令到餐廳坐位長期冇位。除此之外,有其他設施都會畀公眾佔用,例如影印機同電腦。相信呢一種行為少不免會對學生造成不便,不竟大學生周不時都要做Project同Assignment,對於電腦同影印機嘅需求係極大。有唔少嘅同學都提出,喺大學對外開放嘅前提係唔應該影響到學生嘅權益。

如果你仲想知多啲Gööp嘅討論!歡迎各位同學仔加入對話:http://bit.ly/2RHPeQ2, 了解更多Gööper嘅意見!

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
想知道更多大專嘅資訊同加入大專嘅社群就㩒落呢度👉🏻https://goop.ai/

Related articles